OWIT Nowy Dwór Gdański

Ośrodek Wsparcia i Testów

w Nowym Dworze Gdańskim

Deklaracja dostępności

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami art. 6 pkt 1 i pkt 3 (Dz. U. 2019 poz. 1696) OWiT w Nowym Dworze Gdańskim spełnia minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 1. w zakresie dostępności architektonicznej:
  1. zapewnia wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne budynku,
  2. urządzenia lub środki techniczne i rozwiązania architektoniczne w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  3. zapewnienia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy
  4. zapewnienia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  5. zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
 2. w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  1. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się
  2. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia
  3. stały dostęp do Internetu.
  4. Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – tzw. tłumacz online
   • W Ośrodku Wsparcia i Testów w Nowym Dworze Gdańskim jest również dostępny wideotelefon, który umożliwia kontakt z tłumaczem języka migowego. Obsługa osób niesłyszących z wykorzystaniem wideotelefonu jest możliwa bez wcześniejszego umówienia wizyty – w godzinach pracy Ośrodka.
  5. Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – kontakt osobisty
   • Potrzebę tłumacza powinieneś nam zgłosić co najmniej 3 dni robocze wcześniej dzwoniąc, pisząc wiadomość tekstową pod numer telefonu 573 004 243 lub pisząc wiadomość e-mail na adres: owit@nowydworgdanski.pl
  6. Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, możliwości komunikacji określonej w tym wniosku:
   • Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

 • wysłanie maila pod adres: owit@nowydworgdanski.pl
 • wysłanie wiadomości tekstowej SMS i MMS pod numer telefonu 573 004 243.
 • Formularz kontaktowy.

Osoby te, zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm ) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Ośrodku Wsparcia i Testów w Nowym Dworze Gdańskim.