OWIT Nowy Dwór Gdański

Ośrodek Wsparcia i Testów

w Nowym Dworze Gdańskim

28 października 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Pełnomocników PFRON w Oddziale Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Powiatem Nowodworskim z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim na utworzenie i uruchomienie w ramach Programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” Ośrodka Wsparcia i Testów w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim im. Ireny Sendlerowej.

Całkowity koszt zadania

2 252 375,00 zł

PFRON w ramach programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” sfinansował zakup specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych w celu testowania w warunkach domowych oraz na szkolenia i warsztaty dla personelu zaangażowanego w realizację projektu. Zadanie jest realizowane od listopada 2021 do 31 grudnia 2024 roku.

Zakres działalności

Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie lub poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niesprawnościami poprzez nieodpłatne:
 1. prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak:
  • komunikowanie się,
  • dostęp do informacji,
  • nauka,
  • praca,
  • rozwijanie hobby,
  • zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;
 2. świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;
 3. prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;
 4. wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami;
 5. świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

Kto może uzyskać wsparcie w OWiT

 1. osoby, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia);
 2. osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  • aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

Rodzaje niepełnosprawności obsługiwane

w OWiT

 1. Osoby z niepełnosprawnościami wzroku o różnym nasileniu
 2. Osoby z niepełnosprawnościami słuchu i problemami w komunikowaniu się za pomocą mowy
 3. Osoby z niepełnosprawnościami obu kończyn górnych.